Δήλωση Υπαναχώρησης

Σας γνωστοποιώ, ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση εξ' αποστάσεως με τα εξής στοιχεία:

    Εάν τα στοιχεία σας δε καταφέρουμε να τα επιβεβαιώσουμε, e-mail ή τηλέφωνο, η δήλωση σας δεν έχει ισχύ.