Αυτόματο Πότισμα - Μεταφορά Νερού

Ταχυσύνδεσμος (1/2″) με βάνα

9.18